Δωδεκάνησα-Αγροτικά Νέα: Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης 104 νέων γεωργών στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, με συνολική δημόσια δαπάνη 2.158.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις, για τους 104 δικαιούχους από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων ένταξης που κατέθεσαν, εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, με δεσμευτικούς στόχους για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τρία έτη και η μέγιστη, τέσσερα έτη.

Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου πρέπει να ξεκινήσει εντός χρονικής περιόδου 9 μηνών από την ημερομηνία ένταξης και ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας κατά την διάρκεια υλοποίησής του.

Η δημόσια οικονομική ενίσχυση που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος κυμαίνεται μεταξύ 17.000 € κα 22.000 €.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει τη γενικότερη ευθύνη και εποπτεία εφαρμογής και παρακολούθησης του Υπομέτρου 6.1.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου και Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχουν αναλάβει την παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.

Αρμόδιος φορέας πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της δικής τους αίτησης ένταξης, από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην οποία έχει υποβάλει την αίτησή του, όπως γράφει το pagenews.gr

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.