: Οδηγός ερωτοαπαντήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) για βασική και ενιαία ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, βιολογικές καλλιέργειες.

Αναλυτικά:

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για έναν μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση;

Για μεμονωμένο παραγωγό ή ατομική επιχείρηση απαιτείται:

Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θεωρημένη από Αστυνομία, Δήμο, Κ. Ε. Π. ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία :
Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. Αν πρόκειται για Ατομική Επιχείρηση (Απλή φωτοτυπία)
Βεβαίωση από Επιμελητήριο της περιοχής, αν πρόκειται για Ατομική επιχείρηση (αν πρόκειται για κατασκευή δημόσιων έργων Τεχνικό Επιμελητήριο) ή βεβαίωση από την Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που να βεβαιώνει ότι είναι αγρότης αν πρόκειται για μεμονωμένο παραγωγό.

Το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, ή άλλη Δημόσια αρχή

Τι πρέπει να κάνω αν το αγροτεμάχιό μου είναι μη επιλέξιμο (κίτρινο);

Η διόρθωση της επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων γίνεται με Διοικητικές Πράξεις (αίτημα διόρθωσης) που υποβάλλονται μέσω των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) στον για έγκριση ή όχι.

Πότε θα πληρωθώ για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία, Μείωση Νιτρορρύπανσης, Σπάνιες Φυλές κλπ);

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας προκειμένου να μάθετε εάν έχει σταλεί η πληρωμή σας στον και να ζητήσετε τον αριθμό παρτίδας.

Με τον αριθμό παρτίδας θα μπορέσει ο αρμόδιος υπάλληλος να σας ενημερώσει για την πορεία της πληρωμής σας.

Δεν έχω στην κατοχή μου δικαιώματα οπότε δε δικαιούμαι να λάβω Ενιαία Ενίσχυση. Υποβάλω όμως Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης προκείμενου να λάβω την πρόσθετη ενίσχυση των βοοειδών και την Εξισωτική Αποζημίωση. Θα πρέπει να τηρώ την Πολλαπλή Συμμόρφωση;

ΝΑΙ.

Όλοι οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση για άμεσες ενισχύσεις όπως η Ενιαία Ενίσχυση, η ειδική στήριξη ελαιολάδου, βοοειδών, αιγοπροβάτων και σκληρού σίτου, οι ενισχύσεις των μικρών νησιών Αιγαίου, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι, σακχαρότευτλα και τομάτες μεταποίησης, οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελώνων, καθώς και όσοι αιτούνται εξισωτική αποζημίωση, ενισχύσεις δασώσεων και αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, θα πρέπει να τηρούν την Πολλαπλή Συμμόρφωση.

Οι απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. 262385/21.4.10 (ΦΕΚ Β΄509) και περίληψή τους εκτυπώνεται με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Συναλλασσομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμό;

Για Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε, ΕΑΣ ή Συνεταιρισμό απαιτείται:

Αίτηση συμπληρωμένη με τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου. Θεωρημένη από τράπεζα της επιλογής σας, στην οποία θα βεβαιώνετε το νόμιμο της εκπροσώπησης:
Το καταστατικό θεωρημένο από δικηγόρο
Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ. (Απλή φωτοτυπία)
Το Φ. Ε. Κ σύστασης της εταιρείας για Α. Ε & ΕΠΕ (Απλή φωτοτυπία)
Βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που είναι εγγεγραμμένη

Το γνήσιο της υπογραφής και το νόμιμο της εκπροσώπησης για τα νόμιμα πρόσωπα,βεβαιώνεται:

Για ατομική επιχείρηση, από Αστυνομικό Τμήμα, ΚΕΠ, Δήμο, κ.α
Για εταιρία, από την Τράπεζα που συνεργάζεται.