ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2023! ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA!!

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε!

166
SHARES
354
VIEWS

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (opekepe.gr) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2023! ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ EFKA (efka.gov.gr)!! – Δελτίο αγροτών! Εγκύκλιο με αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών για την καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης (Παρέμβαση π3-71) εξέδωσε ο (opekepe.gr).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των διαδικασιών που εφαρμόζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης κατά τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους, προκειμένου να προωθηθούν για εκτέλεση της πληρωμής τους στα πλαίσια της Παρέμβασης Π3- 71.

Αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-71 έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος.

Εξισωτική Αποζημίωση ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικά:

Δημιουργία φακέλου πληρωμής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Οι πληρωμές των Δράσεων 1, 2, και 3 διενεργούνται στο σύνολο της επικράτειας, σύμφωνα με τον διενεργηθέντα κεντρικό μηχανογραφικό διασταυρούμενο έλεγχο στη κεντρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και των καταχωρημένων αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων, που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος πληρωμής, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

α) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής στο σύνολο της επικράτειας ανά Δράση, Περιφέρεια και παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή, υπογεγραμμένη αρμοδίως. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

β) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων, όπου αυτές έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοιχη Κοινοτική Συμμετοχή και η οποία τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Παρέμβασης. Στον φάκελο πληρωμής περιλαμβάνονται η πρώτη και η τελευταία σελίδα καθώς και οι σελίδες στις οποίες αναγράφονται οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης στο σύνολο της επικράτειας ανά Δράση, υπογεγραμμένες αρμοδίως. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

γ) Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής του προηγούμενου σημείου. Η εν λόγω Κατάσταση θα παράγεται μηχανογραφικά από το πληροφοριακό σύστημα και υπογράφεται αρμοδίως. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

δ) Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο της επικράτειας όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και καταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 1)

ε) Κατάσταση ελέγχου του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού και διασταυρωτικού ελέγχου για το σύνολο των δικαιούχων με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων από τη βάση δεδομένων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 2)

στ) Έκθεση ελέγχου του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των χαρτογραφικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3)

ζ) Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου- εκκαθάρισης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη αρμοδίως όπου βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 ελεγκτών υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας ενός εκ των 2 προϊσταμένων υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ. (συν. Υπόδειγμα 4)

Διαδικασία ελέγχου και πληρωμής
 1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής διαβιβάζει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος την Κατάσταση Ελέγχου του σημείου ε της παραγράφου 2.1 από τη βάση δεδομένων για το διασταυρωτικό έλεγχο που λαμβάνεται υπόψη στην διαδικασία πληρωμής
 2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων διαβιβάζει στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας – Τμήμα Βελτίωσης Γεωργ. Περιβάλλοντος τις Καταστάσεις Ελέγχου των σημείων δ) και στ) της παραγράφου 2.1
 3. Εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την Παρέμβαση Π3-71 :

α. η Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής

β. η Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής (όπως αναφέρεται ανωτέρω) και γ. η Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών.

 1. Οι ελεγκτές που ορίζονται να πραγματοποιήσουν το διοικητικό και υπολογιστικό έλεγχο προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο προς επιβεβαίωση του ορθού υπολογισμού του ποσού πληρωμής των εγκεκριμένων αιτήσεων και συμπληρώνουν και υπογράφουν την Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου- εκκαθάρισης (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν. Ο έλεγχος διενεργείται επί της οθόνης, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, σε ποσοστό τουλάχιστον 1‰ και μέχρι 1% των δικαιούχων σε επίπεδο δράσης /παρτίδας.
 2. Οι εντελλόμενοι ελεγκτές πραγματοποιούν τον έλεγχο ως εξής:
  • Μέσα από το αρχείο των πληρωμών της επιλεχθείσας προς έλεγχο παρτίδας καθορίζεται με τυχαία δειγματοληψία το ποσοστό του δειγματοληπτικού ελέγχου των αιτήσεων των γεωργών, το οποίο πρέπει να κυμαίνεται από 1‰ μέχρι 1%
  • Το λογισμικό της εφαρμογής, με τυχαία δειγματοληψία, εξάγει το δείγμα των προς έλεγχο γεωργών, το οποίο εκτυπώνεται σε κατάσταση δείγματος ελέγχου υπό μορφή αναλυτικής κατάστασης πληρωμής (Αν. Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών).
  • Ακολούθως, ο ελεγκτής προχωρεί σε διασταύρωση και έλεγχο των επιμέρους στοιχείων υπολογισμού της πληρωμής κάθε γεωργού του δείγματος, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά στοιχεία των δικαιούχων στο πληροφοριακό σύστημα.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, και εφόσον δεν διαπιστωθούν προβλήματα οι ελεγκτές προβαίνουν σε υπογραφή:

α. της Αναλυτικής Κατάστασης Δείγματος Πληρωμών

β. της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής,

γ. της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και δ. Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου- εκκαθάρισης (Check List)

 1. Δημιουργείται φάκελος πληρωμής με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο σημείο 2.1.

Διαβίβαση του φακέλου πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας διαβιβάζει τους ελεγμένους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαδικασία που ακολουθείται από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την έκδοση εντολής πληρωμής περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007).

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2023! ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ EFKA!! – Τι ισχύει!

Οι νέες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των Δεκεμβρίου 2023 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2023 για όλους όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Συντάξεις ΙΚΑ

Οι ημερομηνίες πληρωμής των ΙΚΑ Δεκεμβρίου 2023 είναι:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Συντάξεις Δημοσίου

 • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023
 • (Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023 όπως το Δημόσιο)
 • (Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Δεκεμβρίου 2023 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση

Ως εκ τούτου οι επικουρικές συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου 2023 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

 

Σύνταξη με όρια ηλικίας ακόμη και από 57,8 ετών μπορούν να πάρουν οι παλαιοί, προ του 1993, ασφαλισμένοι στο Δημόσιο.

Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει τις παλιές ηλικίες που θα έβγαιναν στη σύνταξη ως το 2021, μαζί με τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την κάθε κατηγορία.

Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος που συμπλήρωσε 37ετία ως το 2017 και ηλικία 55 ετών έχει θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης με το νέο όριο ηλικίας που είναι 57,8 ετών. Υπάλληλος που συμπληρώνει την 37ετία το 2021 θα βγει στα 61,2.

Αίτηση για σύνταξη ως το τέλος του έτους με όρια ηλικίας μικρότερα των 62 και των 67 ετών μπορούν να υποβάλουν οι εξής κατηγορίες υπαλλήλων:

Μητέρες ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010. Συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 50. Γυναίκες που έκλεισαν τα 50 από 19/8/2015 μέχρι και 2019 παίρνουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 ως 61 ετών και 10 μήνες. Με ηλικία 52 το 2017 βγαίνουν στα 58,5.
Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 από 19/8/2015 μέχρι και 2018 παίρνουν σύνταξη από 55 ως 60,2 ετών.
Γονείς ανήλικου τέκνου που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 το 2016 παίρνουν σύνταξη στα 58. Ενώ με ηλικία 55 από το 2017 βγαίνουν στα 59,6.
Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 21 έτη το 2011 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52 (και με συνολικό χρόνο τα 23 έτη).
Τρίτεκνοι γονείς που συμπληρώνουν 23 έτη το 2012 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55 (και με συνολικό χρόνο τα 25 έτη).

Πριν τα 62 με διατάξεις 35ετίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν:

*Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 που συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης ως το 2010 και έχουν 35ετία με ηλικία 58 ετών ως το 2021.

*Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης το 2011 και έχουν συνολικά 36 έτη με ηλικία 58 ετών ως το 2021.

*Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012 και έχουν 37 έτη με ηλικία 59 ετών ως το 2021.

*Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 που συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 και έχουν 37 έτη στο σύνολο ως το 2021 με ηλικία 55 ετών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν η απαιτούμενη ηλικία (π.χ. 58, 59, 55) συμπληρωθεί από το 2022 και μετά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι στα 62, ενώ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται στα 40. Αν όμως η ηλικία των 58 ή 59 ή 55 είναι συμπληρωμένη ως το 2021 και λείπουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης (35, 36 ή 37), αυτά μπορούν να συμπληρωθούν με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου ώστε να υπάρχουν πριν και όχι μετά το 2022. Μόνον εφόσον έκλεισαν την ηλικία των 58, 59 κ.λπ. ως το 2021 θα μπορέσουν να διατηρήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις αποφεύγοντας τα 62 με 40 έτη δουλειάς ή, ακόμα χειρότερα, τα 67 για σύνταξη.

ΑΓΡΟΤΕΣ NEA- ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΟΠΕΚΕΠΕ! ΜΑΘΕ ΤΩΡΑ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023!

ΔΕΛΤΙΟ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΗ ΩΡΑ! ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ -ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2024- ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΑ!!

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΑ: Διαμάχες στον ΟΣΔΕ και αναταραχή μεταξύ των υπουργών – Τι πήγε στραβά στην πληρωμή

ΣχετικάΆρθρα

Επόμενο Άρθρο