– ΕΦΚΑ εισφορές και συντάξεις – Τι ισχύει για τις εισφορές και τις συντάξεις.

: Εγκύκλιο, με θέμα τις μειωμένες ασφαλιστικές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.03.2020 (Α΄ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», διευρύνονται τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ

Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους.

Με σχετική υπουργική απόφαση, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία, το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις ένταξης, τις εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Για την ενιαία εφαρμογή από τις περιφερειακές υπηρεσίες του , παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις-οδηγίες:

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης εμπίπτουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων και ασφαλισμένων που έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία ή καταβάλλουν μειωμένες εισφορές, λόγω μητρότητας.

Στη ρύθμιση περί μειωμένης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 δεν εντάσσονται ασφαλισμένοι που:

  • − υπάγονται στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ,
  • − εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση και
  • − εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Προϋποθέσεις

Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 25% των εισφορών παρέχεται κατά περίπτωση:

– Εισφορά Φεβρουαρίου 2020:

Εφόσον έχει καταβληθεί έως 10.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και έχει εξοφληθεί η εισφορά Ιανουαρίου, έως την ίδια ημερομηνία, λόγω ειδικής διατραπεζικής αργίας στις 10.04.2020 και 13.04.2020, οι πληρωμές θα εισέλθουν την 14η Απριλίου 2020 και θα είναι εμπρόθεσμες.

– Εισφορά Μαρτίου 2020:

Εφόσον καταβληθεί έως 30.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και, έως την ίδια ημερομηνία, καταβληθούν, κατά περίπτωση:

  • Α. η εισφορά Ιανουαρίου 2020, στις περιπτώσεις που η ασκούμενη δραστηριότητα, βάσει του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανήκει στις πληττόμενες,
  • Β. οι εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, εφόσον η δραστηριότητα δεν ανήκει στις πληττόμενες.

Γενικά

  • Η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών αφορά αποκλειστικά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020.
  • – Η μείωση κατά 25% εφαρμόζεται για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (για τον κλάδο σύνταξης και τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης), καθώς και για τους κλάδους οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεσπράττει εισφορές.
  • Τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικών συλλόγων συνυπολογίζονται για την εξόφληση της μειωμένης κατά 25% εισφοράς, λογιζόμενα ως εμπρόθεσμη καταβολή. Επιπλέον ποσό από γραμμάτια συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.
  • – Ελεύθεροι επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση δικαιούνται καταβολής μειωμένων εισφορών για το τμήμα της εισφοράς που, ενδεχομένως, θα προκύψει ως διαφορά μεταξύ των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και την κατηγορία κατάταξης.

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής, στις περιπτώσεις αυτές, θα εκδοθούν, μετά τη διασταύρωση με τα στοιχεία εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και θα προσδιοριστούν οι ημερομηνίες εξόφλησης.

– Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω, εφόσον δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020, εντάσσονται αυτοδίκαια στο μέτρο της παράτασης καταβολής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ. πρωτ.68384/Σ.18354/01-04-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών περί «παράτασης καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020 μη μισθωτών ασφαλισμένων», εφόσον οι ασκούμενες δραστηριότητες εμπίπτουν στους πληττόμενους κλάδους (άρθρο 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 20.03.2020 (Α΄ 68).

Για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου, θα υπάρξει νεότερη οδηγία.

– Η καταβολή μειωμένου κατά 25% ποσού εισφοράς δεν είναι δεσμευτική. Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το σύνολο του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας κατάταξής τους, όπως αυτή έχει οριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4670/2020 (Εγκύκλιος 3/2020).

– Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, στην περίπτωση καταβολής των εισφορών με τη μείωση 25%, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, διά του συντελεστή 0,20.

Ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών

Το ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών προσαρμόστηκε για την εφαρμογή της προβλεπόμενης ρύθμισης, παρέχοντας δυνατότητα διπλής επιλογής καταβολής: ολόκληρου του ποσού της κατηγορίας και μειωμένου κατά 25%.

Οι επιμέρους ενότητες του ειδοποιητηρίου διαμορφώθηκαν, ως εξής:

− στοιχεία του ασφαλισμένου

− επιλεγείσα κατηγορία-μείωση εισφορών, λόγω μητρότητας

− ανάλυση- ανά κλάδο -της εισφοράς

− πληρωτέο ποσό με απεικόνιση δύο επιλογών και

− κωδικός εντολής πληρωμής μηνιαίας εισφοράς, κατά τα γνωστά.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο επιλογές καταβολής, μειωμένου ή ολόκληρου ποσού, πραγματοποιούνται με τον ίδιο κωδικό πληρωμής που δημιουργήθηκε για εισφορές, μετά την 01.01.2020.

ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ εισφορές και συντάξεις – Τα αναδρομικά

Δύο σενάρια εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να αντιμετωπίσει την επικείμενη, έως τον Ιούνιο, κρίσιμη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τα αναδρομικά των παλιών συνταξιούχων. Ολες οι ειδήσεις γα τις συντάξεις ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΑΜΕΑ, ΟΓΑ.

Πρόκειται για δύο εκδοχές σε ό,τι αφορά την καταβολή των που διαφοροποιούνται ανάλογα με το κόστος που προκαλούν στον προϋπολογισμό και έχουν σχέση με τις δημοσιονομικές αντοχές της ελληνικής οικονομίας.

Το πιθανότερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, είναι το ΣτΕ να αποφασίσει την καταβολή των αναδρομικών για το κρίσιμο ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 δικαιώνοντας όσους είχαν προσφύγει για το διάστημα αυτό. Το ζητούμενο, από εκεί και πέρα, είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση.

Το πρώτο σενάριο που έχει στο τραπέζι της η κυβέρνηση αφορά την καταβολή των αναδρομικών μόνο στους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει εφαρμόζοντας ρητά την απόφαση του ΣτΕ.

Το δεύτερο αφορά την επέκταση της χορήγησή τους για το συγκεκριμένο διάστημα σε όλους τους συνταξιούχους, γεγονός που προϋποθέτει πολιτική απόφαση.

Συντάξεις Μαΐου: Νωρίτερα η πληρωμή ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΑΜΕΑ, Δημοσίου

Πληρωμές online : Συντάξεις ΝΑΤ, ΟΓΑ, Δημοσίου, Α21, ΚΕΑ, αίτηση για 800 ευρώ, ΕΦΚΑ

Οι συντάξεις αλλάζουν ημερομηνίες λόγω κορονοϊού – Προνοιακά ΟΠΕΚΑ, Α21, ΚΕΑ, ΕΦΚΑ Εισφορές

ΕΦΚΑ εισφορές 2020, Συντάξεις ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, Δημοσίου – ΟΠΕΚΕΠΕ