Σάλος έχει ξεσπάσει από την είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε ανάληψη 65 εκατ. ευρώ από (www.oaed.gr) για να καλύψει άσχετες με τον Οργανισμό ανάγκες της.

Μετά την δημοσιότητα που έχει δοθεί στο θέμα αναγκάστηκε να αιτιολογήσει την απόφασή της, εκδίδοντας ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι είναι υποχρεωμένη να μεταφέρει τα πλεονασματικά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά:

Με αφορµή δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αναφέρονται στη διαχείριση των πλεονασµατικών διαθέσιµων κεφαλαίων , για την ορθή ενηµέρωση του κοινού, η ∆ιοίκηση του Οργανισµού διευκρινίζει τα εξής:

O ΟΑΕ∆, όπως όλα τα ΝΠ∆∆ και , υποχρεούται βάσει του Α.Ν. 1611/50 όπως ισχύει, να µεταφέρει τα πλεονασµατικά διαθέσιµα κεφάλαιά του στην . Πλεονασµατικά διαθέσιµα κεφάλαια θεωρούνται τα ποσά που περισσεύουν µετά την κάλυψη των υποχρεώσεων του Οργανισµού, λαµβανοµένων υπόψιν και των προβλεπόµενων εσόδων του.

Με στόχο την βέλτιστη απόδοση των κεφαλαίων του, µεταφέρει περιοδικά ( ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα) τα πλεονασµατικά ποσά σε λογαριασµό Ταµειακής ∆ιαχείρισης της ΤτΕ, που προσφέρει πολύ µεγαλύτερες αποδόσεις από τις Εµπορικές Τράπεζες και την δυνατότητα της άµεσης εκταµίευσης των ποσών στο ακέραιο όταν ζητηθούν. Το ύψος του επιτοκίου στο λογαριασµό της Ταµειακής ∆ιαχείρισης στην για το Β’ εξάµηνο του 2016 ανήλθε σε 3,1487% και αναµένεται να παραµείνει στα ίδια επίπεδα και το πρώτο εξάµηνο του 2017. Το επιτόκιο καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα για το πρώτο εξάµηνο του 2017 ανέρχεται σε 1,15%.

Ο ΟΑΕ∆ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµά του, όπως προβλέπεται από το νόµο, µε γνώµονα την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση τους, προκειµένου να διατίθενται µαζί µε τα υπόλοιπα έσοδα του προς όφελος της ανέργων και του κοινωνικού συνόλου.