Σε συνέχεια της από 26.11.2018 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Τράπεζα» ή «Eurobank» ή «Διασπώμενη») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Τράπεζας αποφάσισε στις 28.06.2019 την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου τραπεζικών εργασιών της Eurobank και τη μεταβίβασή του σε νέα εταιρεία-πιστωτικό ίδρυμα που θα συσταθεί («η Επωφελούμενη»).

Κατόπιν της απόσχισης, η Διασπώμενη θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την κύρια τραπεζική δραστηριότητα.

Η κατά τα ως άνω απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας θα γίνει με συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και των άρθρων 57 παρ. 3 και 59 επ. του ν. 4601/2019.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2019, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Η ολοκλήρωση της απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eurobank καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

Στις 24 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank

Στις 24 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank, όπως ανακοίνωσε σήμερα (28/6/2019) η τράπεζα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1, Πλατεία Συντάγματος.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2018. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2019.
4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αθήνα, στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη» (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Την αποχώρηση του κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, Γενικού Διευθυντή Global Markets και Wealth Management και μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της τράπεζας, ανακοίνωσε η Eurobank

Την αποχώρηση του κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, Γενικού Διευθυντή Global Markets και Wealth Management και μέλους της Διοικητικής Επιτροπής της τράπεζας, ανακοίνωσε σήμερα (28/6/2019) η Eurobank.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι ο κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης, Γενικός Διευθυντής Global Markets και Wealth Management και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Τράπεζας, αποχωρεί από την Τράπεζα στις 30 Ιουνίου 2019.
Η Διοίκηση της Eurobank ευχαριστεί θερμά τον κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη για την πολύχρονη παρουσία του και την προσφορά του στον Όμιλο Eurobank.