– Φορολογικές δηλώσεις 2020 – Τι αλλάζει στην ΕΡΓΑΝΗ – Τι θα γίνει με τις δηλώσεις.

: Οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα .

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Ειδικότερα οι εργοδότες προβαίνουν στην υποβολή της Αίτησης/Δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» λαμβάνοντας υπ’ όψη:

1. Το άρθρο 31 του N.4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’) «Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»»,

2. Την αριθμ. 23103/478/2020 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (ΦΕΚ 2274 Β’)

3. Την αριθμ. 22804/Δ1.7772/2020 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σωματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 2273 Β’)

Α’ ΦΑΣΗ
Έκδοση 15.06.2020

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ¬ΕΡΓΑΣΙΑ»», που υποβάλλεται κατά την α’ φάση σύμφωνα με το άρ. 7, παρ. Α.ΙΙ. της ανωτέρω (2) Κ.Υ.Α. αναφέρεται στο εξής για λόγους συντόμευσης ως έντυπο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-ΦΑΣΗ». Το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται με τη διαδικασία της πλήρους συμπλήρωσης στοιχείων με επιλογή από την αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Αιτήσεις – Δηλώσεις ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ] – [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε νέα Αίτηση-Δήλωση, πατήστε εδώ:].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το έντυπο υποβάλλεται μόνο από το παράρτημα [0 – ΕΔΡΑ] της επιχείρησης- εργοδότη.

Όταν στη λίστα που ανοίγει δεν εμφανίζεται κανένα παράρτημα, τότε επιλέξτε το μενού [Μητρώα] -[Στοιχεία Εργοδότη] και ελέγξτε ότι δεν είναι κενό κανένα από τα πεδία: α) (Δ.Ο.Υ. ή β)μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα. Εφόσον κάποιο/α από τα πεδία είναι κενό/α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο αρμόδιο παράτημα ΕΦΚΑ για να καταχωρηθούν τιμές στα προαναφερθέντα κενά πεδία. Αμέσως μετά την ενημέρωση των πεδίων από τον ΕΦΚΑ, θα εμφανίζεται και η λίστα των παραρτημάτων.

Κατάσταση Υποβολής

Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-ΦΑΣΗ» σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής. Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ] – [Αιτήσεις / Δηλώσεις ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ] – [Αναζήτηση], στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή» κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

Εφόσον ένα έντυπο παραμείνει σε προσωρινή κατάσταση για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, τότε αυτό διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα.

Έντυπο Εργάνη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΔΙΑ «ΕΦΚΑ»

Τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ», «Α.Μ.Ε.», «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», «Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΙΚΑ», «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ» και «ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ» συμπληρώνονται αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το παράρτημα [0 – ΕΔΡΑ] της επιχείρησης-εργοδότη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ

Αιτούμαι τη συμμετοχή στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Το έντυπο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-ΦΑΣΗ» υποβάλλεται σε μηνιαία βάση. Επιλέξτε εδώ από λίστα τιμών το μήνα ένταξης στον Μηχανισμό.

ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104))

Επιλέξτε από λίστα τιμών μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

«4.α.i. Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ διπλογραφικά βιβλία»,
«4.α.ii. Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ απλογραφικά βιβλία»,
«4.β. Χωρίς Υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλαγή ΦΠΑ».

ΑΝΗΚΩ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΠΑΡ. 5 Α, Β, Γ του ν.4690/2020 (Α’104)

Εφόσον ανήκετε στις ανωτέρω εξαιρέσεις επιλέξτε μια από τις τρεις κατηγορίες Α, Β ή Γ σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α Κατηγορία: επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι:

51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών»,
51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων»,
52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και
33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,

Β Κατηγορία: επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και

Γ Κατηγορία: επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους, έχουν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 31/12/2020.

Δικαίωμα ένταξης από 16/10/2020 έως και 31/12/2020 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο [Ελεγχος]. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι απογεγραμμένος στο ΙΚΑ και δεν έχει λήξει η θητεία του, τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα μέσα από τη διασύνδεση με το ΟΠΣ του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των παραπάνω πεδίων, ακολουθείται η από τον ΕΦΚΑ καθορισμένη διαδικασία «Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη».

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Έχετε την δυνατότητα να καταχωρίσετε τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με τους παρακάτω τρεις τρόπους:

Α. Με κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» και συμπλήρωση των στοιχείων του εργαζόμενου στην καρτέλα που εμφανίζεται,

Β. Με κλικ στο κουμπί «Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση», αφήνοντας κενό το πεδίο «Εισαγωγή Απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση από τρέχουσα κατάσταση Για συγκεκριμένο ΑΑ Παραρτήματος». Στην περίπτωση αυτή το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά στοιχεία του συνόλου των εργαζομένων, οι οποίοι στις 30/05/2020 βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης,

Γ. Με κλικ στο κουμπί «Προσθήκη από Τρέχουσα Κατάσταση» καταχωρώντας τον αριθμό ενός εκ των παραρτημάτων στο πεδίο «Εισαγωγή Απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση από τρέχουσα κατάσταση Για συγκεκριμένο ΑΑ Παραρτήματος». Τότε το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά στοιχεία των εργαζομένων του συγκεκριμένου παραρτήματος, οι οποίοι στις 30/05/2020 βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α.

Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στο έντυπο «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-ΦΑΣΗ» όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο ένα οποιοδήποτε άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Καταχωρείστε εδώ τον αριθμό των συμβατικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας (π.χ. 40).

ΩΡΑΡΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Συμπληρώστε εδώ τον αριθμό των μειωμένων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας (π.χ. 20), μετά την ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Από τις τιμές των ανωτέρω δύο πεδίων υπολογίζεται το ποσοστό της μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και όταν αυτό υπερβαίνει το 50% δεν επιτρέπεται η υποβολή του εντύπου.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟ – ΗΜ/ΝΙΑ ΕΩΣ

Συμπληρώστε το χρονικό διάστημα ένταξης του εργαζόμενου στον Μηχανισμό «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός του μήνα αναφοράς, τον οποίο δηλώσατε στο πεδίο «ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ» της ενότητας «Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ» του εντύπου. Για τον μήνα Ιούνιο οι επιτρεπτές τιμές είναι από 15 έως 30/06/2020.

Taxisnet- Φορολογικές δηλώσεις 2020 – Τι αλλάζει στην ΕΡΓΑΝΗ – Προς παράταση οι φορολογικές δηλώσεις

Η πορεία υποβολής των δείχνει σαφώς ότι οδηγούμαστε σε παράταση της προθεσμίας υποβολής από το τέλος Ιουνίου ίσως μέχρι και τα μέσα Ιουλίου.

Η προαναγγελία όμως από την Βουλή του Πρωθυπουργού για 8 δόσεις (από τον Ιούλιο μέχρι και το Φεβρουάριο) για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος αντι των 6 μηνιαίων για τις επιχειρήσεις και των τριών δίμηνων για να νοικοκυριά αλλάζει τα πράγματα και για την παράταση που θα δοθεί. Τούτο διότι οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι ακόμη και αν η παράταση φτάσει στις 30 Ιουλίου μέχρι και τις 31 θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση για όλους.

Συνεπώς μέσα στις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν για αύξηση των δόσεων στις 8 για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και από πέντε σε έξι για τον ΕΝΦΙΑ αλλά και η νέα ειδική ρύθμιση από 12 άτοκες έως 24 έντοκες δόσεις για τις συσσωρευμένες οφειλές σε αναστολή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τους θα πρέπει να περιμένουμε και μια που θα κάνει εξαίρεση στο νόμο και θα προβλέπει σαφώς ότι τόσο η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και η πρώτη δόση θα είναι μέσα στον Ιούλιο.

Τα αίτια της καθυστέρησης

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της έχουν κατατεθεί 3.251.991 δηλώσεις δηλαδή περίπου οι μισές από τις περίπου 6,4 εκατ. δηλώσεις που αναμένει η ΑΑΔΕ για να λήξει χωρίς παράταση η υποβολή φορολογικών δηλώσεων στις 30 του μήνα θα πρέπει να υποβάλλονται το δεύτερο μισό τους μήνα 213.333 δηλώσεις κάθε μέρα ενώ μέχρι τώρα με ελάχιστες εξαιρέσεις ο ρυθμός υποβολής βρίσκεται σε ημερήσια βάση πολύ κατω από τις 100.000 δηλώσεις. Τα αίτια είναι προφανή :Στην συνήθη απροθυμία της υποβολής της δήλωσης όσων γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν φόρο προστέθηκε φέτος και η μεγάλη αναστάτωση που έχει φέρει στην οικονομία η εξάπλωση του κορονοϊού και το lockdown στην οικονομία.

Οι αριθμοί είναι αρκετά « εύγλωττοι» σε ότι αφορά την κατάσταση που επικρατεί το 69,71% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι είτε μηδενικές ή πιστωτικές. Συγκεκριμένα 1.869 .622 δηλώσεις που αντιστοιχούν στο 56,26% του συνόλου έχουν μηδενικό φόρο ενώ 437.330 πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου 252,5 ευρώ.

Οι χρεωστικές δηλώσεις είναι 985.938 αντιστοιχούν στο 30,29% και έχουν μέσο φόρο 597,4 ευρώ δηλαδή από την μέση κλίμακα και κάτω με τις δηλώσεις που θα έχουν υψηλό φόρο να αναμένονται.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι η καθυστέρηση που φανερώνουν τα στοιχεία για την υποβολή των δηλώσεων όσων έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η μονάδα μέτρησης είναι το έντυπο Ε3 όπου ακριβώς αναγράφονται τα ποσά από επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέχρι και χθες είχαν 314326 έντυπα Ε3 έναντι του 1,54 εκατομμυρίου που αναμένει η ΑΑΔΕ.

Οι αιτίες της καθυστέρησης είναι προφανείς. Περισσότερες από 700.000 επιχειρήσεις είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν την λειτουργία τους για 2,5 μήνες από τα μέσα Μαρτίου έως και το τέλος Μαϊου και κάποιες (π.χ. πολλές τουριστικές μονάδες) δεν έχουν επαναλειτουργήσει ακόμη. Ακόμη όμως και αν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας όμως η απώλεια εισοδημάτων είναι πολύ μεγάλη παρά τα μέτρα στήριξη της επιχειρήσεων που έχουν φτάσει τα 12,7 δισ. ευρώ.

Όλα τα ΝΕΑ για τον κοινωνικό τουρισμό 2020 κριτήρια – Συντάξεις ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ- ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέος οδηγός για την ΕΡΓΑΝΗ – Κοινωφελής εργασία 2020- προσλήψεις στους δήμους

Προσλήψεις – Αιτήσεις για θέσεις εργασίας στο asep.gr – 534 ευρώ πληρωμή