: Πότε και πόσο θα δοθεί – άσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης θα υπολογίζεται φέτος το Δώρο Πάσχα για πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενους που έχουν μπει ή θα μπουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης λόγω κορονοϊού.

: Η νέα ΠΝΠ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ με ημερομηνία 30 Μαρτίου ορίζει – μεταξύ άλλων – και την διαδικασία για την πληρωμή του Δώρου Πάσχα.

Η πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται κάθε χρόνο προβλέπει πως το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Για φέτος η εν λόγω ημέρα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου. Δεδομένου όμως ότι οι συμβάσεις της πλειοψηφίας των εργαζομένων της χώρας είναι ή θα είναι σε αναστολή, στην νέα ΠΝΠ προβλέπεται ότι λαμβάνεται για τον υπολογισμό υπόψη ο μισθός την προηγούμενη της αναστολής της εργασιακής σχέσης. Αυτό σημαίνει πως για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή θα ληφθεί υπόψη :

για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που έκλεισαν αναγκαστικά από 18 Μαρτίου, θα ληφθεί υπόψη ο μισθός ή το ημερομίσθιο της 17ης Μαρτίου

για τους εργαζόμενους σε τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, τα οποία είχαν ανοίξει και ανέστειλαν την λειτουργία τους υποχρεωτικά από 23 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός της 22ης Μαρτίου

για τους εργαζόμενος σε εστιατόρια και άλλα επισιτιστικά καταστήματα η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 14 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 13η Μαρτίου

για εργαζόμενους σε θέατρα, κινηματογράφους η λειτουργία των οποίων ανεστάλη υποχρεωτικά από 12 Μαρτίου θα ληφθεί υπόψη ο μισθός κατά την 11η Μαρτίου

Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που μένουν ανοικτές αλλά υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό ο μισθός της προηγούμενης ημέρας από την αναστολή της σύμβασης, όποτε δηλωθεί αυτή. Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες σε αυτές τις επιχειρήσεις (βάσει ΚΑΔ) μπορούν να θέτουν σε αναστολή τους μισθωτούς τους έως 20/4 κι εφόσον το κάνουν αυτό η αναστολή διαρκεί 45 ημέρες από την υποβολή της.

Όπως άλλωστε προβλέπεται στην πάγια διαδικασία, αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την 15η ημέρα πριν το , το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Κατά την πάγια διαδικασία, τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Για παράδειγμα:

Εργαζόμενος με 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα

Σύμφωνα με το 19ο άρθρο της νέας ΠΝΠ δυο κατηγορίες εργοδοτών δικαιούνται να καταβάλλουν το καλοκαίρι και έως 30 Ιουνίου το :

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και

οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 βάσει ΚΑΔ

Όπως εξαγγέλθηκε χθες, εφόσον η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την ΚΥΑ του 1981, τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η ΚΥΑ του 1981.

Αυτό σημαίνει πως οι εργοδότες θα καταβάλλουν το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως την στιγμή της αναστολής – είτε με κρατική εντολή είτε με απόφαση του εργοδότη – ενώ το κράτος θα συμπληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Υπενθυμίζεται πως η αναστολή για τις επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ αλλά μένουν ανοιχτές διαρκεί για 45 ημέρες.

Για παράδειγμα

  1. Έστω μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή στις 18 Μαρτίου (επιχείρηση λιανικού εμπορίου που έκλεισε με κρατική εντολή)

ο εργοδότης θα καταβάλλει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 17 Μαρτίου

το κράτος θα καταβάλλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 18 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Έστω πως ο μισθωτός αμείβεται με 800 ευρώ

ο εργοδότης θα καταβάλλει 250 ευρώ και το κράτος 150 ευρώ.
Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 400 ευρώ.

Αν ο ίιδος μισθωτός αμείβεται με 1.000 ευρώ

ο εργοδότης θα καταβάλλει 310 ευρώ και το κράτος 190 ευρώ.
Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 500 ευρώ

2. Έστω μισθωτός που τέθηκε σε αναστολή στις 14 Μαρτίου (εστιατόριο που έκλεισε με κρατική εντολή)

ο εργοδότης θα καταβάλλει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί από 1η Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου

το κράτος θα καταβάλλει το τμήμα που αντιστοιχεί από 14 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Έστω πως ο μισθωτός αμείβεται με 800 ευρώ ο εργοδότης θα καταβάλλει 260 ευρώ και το κράτος 160 ευρώ. Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 400 ευρώ.

Αν ο μισθωτός αμείβεται με 1.000 ευρώ ο εργοδότης θα καταβάλλει 300 ευρώ και
το κράτος 200 ευρώ. Ο μισθωτός θα λάβει έως 30/6 Δώρο 500 ευρώ

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Για τον υπολογισμό του ποσού του λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Όπως αναφέρει το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Για παράδειγμα:

Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.