Περίπου 400 εκατ. ευρώ, θα δοθούν σε χιλιάδες επιχειρήσεις μέσα στους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα άνοιξε και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου. Οι… τυχερές επιχειρήσεις που θα πάρουν έγκριση, μπορούν να επιδοτηθούν για επενδύσεις προϋπολογισμού 20.000 έως 200.000 ευρώ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Στόχος είναι η αύξηση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού του παραγωγικού τους εξοπλισμού και η πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος, είναι οι εξής:

1. Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού πρέπει να ανέρχεται σε 20.000-200.000 ευρώ.

2. Το ποσοστό επιδότησης για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό διαμορφώνεται από 50%-65%.

3. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

4. Ως προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, τίθενται οι εξής:

Α. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Β. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.

Γ. Να έχουν 2 τουλάχιστον εργαζομένους εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

5. Οι επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας είναι οι εξής:

– Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων

– Ενέργεια

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

– Υγεία

– Υλικά – Κατασκευές

6. Επιδοτούμενες δαπάνες. Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση για:

– Μηχανήματα (επιδότηση εξοπλισμού έως και 100% του επενδυτικού σχεδίου).

– Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου).

– Συσκευασία – Ετικέτα – Branding (επιδότηση έως 25%).

– Ψηφιακή Προβολή.

– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες.

– Μεταφορικά Μέσα.

– Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31.01.2021 και ώρα 17:00.