Το (asep.gr) εξέδωσε του αναμορφωμένους πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων της του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/10-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ) για την πλήρωση πεντακοσίων εβδομήντα μίας (571) θέσεων (άρθρο 38 του Ν.4369/2016 – ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016), τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, όπως διαμορφώθηκαν ύστερα από την εξέταση αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων από το αρμόδιο Τμήμα του .

Οι αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Διαβάστε επίσης:   ΑΣΕΠ- 4Κ/2017: Στη δημοσιότητα η προκήρυξη για 70 θέσεις στην ΕΥΑΘ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

Δείτε εδώ τους νέους πίνακες.

Κράτα το

Κράτα το