ΟΑΕΔ: Εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες, *5.00 ευρώ/ώρα) και την αντίστοιχη πρακτικής άσκησης η οποία ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες,*4.00 ευρώ/ώρα), δικαιούνται να λάβουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον , ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν τις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

3. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής έχουν μόνο οι άνεργοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης

• Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/9/1994

• Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

• Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

• Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αίτησης στην παρούσα πρόσκληση.

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.