: ανακοινώθηκαν σε Δήμους της χώρας.

Όσοι ενδιαφέρονται για κάποια από τις διαθέσιμες θέσεις, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, αφού ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:
27 Θέσεις εργασίας – Δήμος Νέας Ιωνίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τριών (3) µηνών της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νοµού Αττικής.

1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ
1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
2 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ
1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ (υπαρχηγός κατασκήνωσης)
1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
1 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
1 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΑΣ
2 ∆Ε ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ
1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
1 ∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ
1 ∆Ε ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
5 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙ∆ΕΣ/ ΡΙΣΣΕΣΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
2. Αντίγραφο τίτλου Σπουδών για τις θέσεις, όπου αυτός απαιτείται
3. Πιστοποιητικό του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, πρόσφατης έκδοσης, εφόσον ο υποψήφιος είναι δηµότης ή αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η µόνιµη κατοικία εάν είναι µόνιµος κάτοικος
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007
5. Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆. (η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) µήνες για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.
8. Βεβαίωση εµπειρίας. Για την απόδειξη της αντίστοιχης εµπειρίας, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης, ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα, από την οποία προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης. Ειδικά για τους υποψηφίους των θέσεων ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτη, ∆Ε Υδραυλικού και ∆Ε Οδηγού η εµπειρία προσµετράται µετά την απόκτηση της σχετικής άδειας.
9. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης και άδειας άσκησης επαγγέλµατος όπου χρειάζεται.
10. Πιστοποιητικά απόδειξης γνώσης χειρισµού Η/Υ, όπου χρειάζεται.

Σηµείωση: Η υπηρεσία διενεργεί υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας όλων των υποχρεωτικών πιστοποιητικών που υποβάλλει ο υποψήφιος για την πρόσληψή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014/τ. Α΄).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της παρούσας σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες, γράφει το dimarxos.gr.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, στο ∆ηµαρχείο ή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.neaionia.gr /Προκηρύξεις.