Το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων προς τον Δήμο Πατρέων ανέρχεται στα 53 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται και στα στοιχεία που δόθηκαν στους ορκωτούς λογιστές για να συντάξουν πρόσφατα τον ετήσιο ισολογισμό του.


Ωστόσο, οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου άρχισαν να συγκεντρώνουν χωριστά τις περιπτώσεις των υπόχρεων (εταιριών, φυσικών προσώπων κ.ά.), που καθεμιά τους ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ελέγχου από τον οποίο προέκυψε ο αριθμός «430». Τόσοι είναι οι οφειλέτες του Δήμου, που χρωστούν περίπου 31 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό όμως μπορεί και να μην λέει τίποτα στον Δήμο, αν δεν μπορεί να τα βάλει στο ταμείο του.

Γι’ αυτό και οι υπηρεσίες ξεκίνησαν την επεξεργασία των στοιχείων για τις 430 περιπτώσεις, αφού κάποιοι μπορεί να έχουν αποβιώσει, άλλοι να μην έχουν κληρονόμους, εταιρίες μπορεί να έχουν αλλάξει χέρια, ορισμένοι βρέθηκαν με ελλιπή στοιχεία (π.χ. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) κ.ο.κ.

Η αναζήτηση των στοιχείων συνεχίζεται ενώ κάποιες από αυτές τις «χοντρές» υποθέσεις μεταβιβάστηκαν στη νομική υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν νομικά. Σε επόμενη φάση ο Δήμος θα πρέπει να αποφασίσει -σε πολιτικό επίπεδο- αν θα διεκδικήσει νομικά ή αλλιώς τα χρήματα που εμφανίζονται να του οφείλουν εταιρίες και φυσικά πρόσωπα.

Οι πληροφορίες της «Πελοποννήσου» θέλουν ανάμεσα στις περιπτώσεις που διερευνώνται, να συγκαταλέγονται εταιρείες και πρόσωπα που είχαν συναλλαγές με τον Δήμο σε θέματα υπαίθριας διαφήμισης, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης-αναψυχής σε αμφιλεγόμενης κυριότητας ζώνη της πόλης.