Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) ενώνουν τις δυνάμεις τους με προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, συνυπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη ευρύτερων συνεργασιών και συνεργειών, που οι επιχειρήσεις, αλλά και η κοινωνία, οφείλουν να αναπτύξουν, για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, σε τομείς δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, αλλά και πέραν αυτών.

Αναγνωρίζοντας σήμερα τη συνεργασία για την προαγωγή και την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας ως θέμα πρώτης προτεραιότητας, οι δύο οργανισμοί – το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (EΛΙΝΥΑΕ) και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κατεύθυνση αυτή, συνυπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο την περαιτέρω καλλιέργεια της έννοιας της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Οι δύο φορείς αναγνωρίζουν ότι τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία αποτελούν βασικό πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων, της βιωσιμότητάς τους και, κατά συνέπεια, της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών. Επίσης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, που συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Για το σκοπό αυτό, προχωρούν στο σχεδιασμό κοινών ενεργειών και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και υποστήριξης των επιχειρήσεων στην εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας, την ενθάρρυνση της αναφοράς σε πολιτικές, πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, σε μελέτες, έρευνες, εκθέσεις, κοινωνικούς απολογισμούς, κώδικες δεοντολογίας και λοιπά έντυπα των επιχειρήσεων.

Με αφορμή τη συμφωνία συνεργασίας, οι πρόεδροι των δύο οργανισμών δηλώνουν τα εξής:

«Σήμερα, με αφορμή την πανδημία, τα θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας αποκτούν ξεχωριστό χαρακτήρα και απαιτούν πολιτικές και πρακτικές που υπερβαίνουν την απλή υποχρέωση. Ανταποκρινόμαστε στη δέσμευσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένουμε η συνεργασία αυτή με το CSR HELLAS να αποφέρει ωφέλιμα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στην κοινωνία ευρύτερα» σημειώνει η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ Ρένα Μπαρδάνη.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του CSR HELLAS Μαρία Αλεξίου, επισημαίνει: «Η συνεργασία μας με το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι αποτέλεσμα της δέσμευσής μας να δίνουμε προτεραιότητα στις συνεργασίες και στα ζητήματα που είναι πραγματικά ουσιώδη για τα μέλη μας, αλλά και την κοινωνία. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, προσδοκούμε σε μεγαλύτερη και ταχύτερη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας, καλών πρακτικών, αλλά και δεδομένων που είναι χρήσιμα, για να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που αφορούν στην προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας εντός και εκτός της εργασίας και σίγουρα μας αφορούν όλους».

Γ.Μπ.