: Σύμφωνα με την απόφαση 1122486 ΕΞ 2018 αναθεωρείται το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το έτος 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016, με την οποία ο Διοικητής της Αρχής καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής, ως ακολούθως:

1. Αναθεώρηση στόχων του Ε.Σ. 2018 ως κάτωθι:

2. Αναθεώρηση έργων του Ε.Σ. 2018 ως κάτωθι:

Πιο συγκεκριμένα:
Τα Έργα Ε.1.2.1, Ε.2.2.5, Ε.2.2.6, Ε.4.1.3 και Ε.4.1.20 αναθεωρούνται ως προς τον τίτλο του Έργου.
Το Έργο Ε.4.1.19 αναθεωρείται ως προς τον τίτλο του Έργου και την αρμόδια και την εμπλεκόμενη υπηρεσία.
Τα Έργα Ε.4.1.8 και Ε.4.2.8 αναθεωρούνται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Το Έργο Ε.4.1.18 αναθεωρείται ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

3. Απαλείφονται οι στόχοι ΣΜ.1.2.26 και ΣΠ.4.2.2 και το έργο Ε.4.2.10 από το Ε.Σ. 2018

4. Προστίθενται νέα έργα στο Ε.Σ. 2018 ως κάτωθι: