:Διαβάστε όλη την εγκύκλιο και δείτε αναλυτικά παραδείγματα για τις που ισχύουν από 01/01/2017.

Συγκεκριμένα, από 01/01/2017 έως 01/01/2020, προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε ο


Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων, ως ανωτέρω, ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης αναπροσαρμόζονται, ετησίως, ισόποσα και σταδιακά, από 01/01/2017 και εφεξής, ώστε από 01/01/2020 να διαμορφωθούν, ως εξής: 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον ασφαλισμένο.

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης

Από 01/01/2017, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης αναπροσαρμόζονται, ως εξής:

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Διευκρινίζεται ότι δεν αναπροσαρμόζονται, αλλά παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) των κατηγοριών που αναφέρονται:

Α. Πρόσωπα που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται στον (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος (π.χ. φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του πτυχίου τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων/ΚΕΘΕΑ, κρατούμενοι εργαζόμενοι φυλακών, κ.ά.).

Β. Κατηγορίες εργαζομένων που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας του Ν.4336/2015, ήτοι:

I. Απασχολούμενοι οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2778/τ.Β72-12-2011), ο οποίος εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του β’ εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει.

II. Απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.997/79 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2084/1992, όπως ισχύουν.

III. Απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.2335/1995, όπως ισχύουν.

IV. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου, παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.825/1978, όπως ισχύει (35ετία με βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).

V. Απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.1543/1985, όπως ισχύουν.

VI. Απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ σε υπηρεσίες υγιεινής-καθαριότητας, οι οποίοι ασφαλίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.1694/87, όπως ισχύουν.

VII. Οι υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα της τ. Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα ΤΑΠ ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

VIII. Οι ναυτικοί, που ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 913/1978.

IX. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 01/01/1993 που υπάγονται στις διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.2084/1992.

X. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 01/01/1993 που εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα, προκειμένου για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΔΕΗ.

XI. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 01/01/1993 οι οποίοι απασχολούνται σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής- καθαριότητας και ασφαλίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4, άρθρου 24 του Ν.2084/1992.

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ