-Δικαιολογητικά για σύνταξη γήρατος -Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απονομή σύνταξης γήρατος ΟΑΕΕ για ασφαλισμένους του οργανισμού που πληρούν τα κριτήρια και τα όρια ηλικίας


1. Αίτηση − Δήλωση (έντυπο της υπηρεσίας)
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένο από την υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, προκειμένου για αλλοδαπούς.
3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, ατομικού ή κοινού λογαριασμού, από την οποία θα προκύπτουν:
 Το όνομα του δικαιούχου του ατομικού λογαριασμού.
 Ο αριθμός λογαριασμού
 Ο αριθμός ΙΒΑΝ

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται πρώτο το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου και να ακολουθούν αυτά των λοιπών δικαιούχων.
4. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια όλων των φορέων, των οποίων ζητείται η προσμέτρηση χρόνου, καθώς και τις αποδείξεις ταχυπληρωμής.
5. Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος ασφάλισης ή διαμονής σε κράτος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στην Ελβετία ή σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση:
α) Κάρτες ασφάλισης, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( της χώρας του εξωτερικού) και οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό, το οποίο να αποδεικνύει ασφάλιση σε φορέα ή φορείς χώρας εξωτερικού.

β) Επιπλέον, για τα κράτη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και την Ελβετία συμπληρώνεται και υπογράφεται η 2η σελίδα του Κοινοτικού Εντύπου Ε207 GR.
6.Για τη διακοπή επαγγέλματος των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος της οικείας Δ.Ο.Υ.
β) Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ., απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σφραγισμένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή.
γ)Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης στην εφορία ή πιστοποιητικό αρμοδίου Εμπορικού, Επαγγελματικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό, το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, η ημερομηνία της διαγραφής του, καθώς και η τύχη της επιχείρησής του.
δ) Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της οριστικής παύσης των εργασιών του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.
ε) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος Ε.Π.Ε., απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.
ζ) Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος Ο.Ε., ή Ε.Ε. απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρείας, νόμιμα δημοσιευμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν μέλος της εταιρείας για την οποία είχε ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Ε. (δημοσιεύεται στο οικείο Πρωτοδικείο, όπου είναι η έδρα της επιχείρησης).
η)Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ήταν μέλος Δ.Σ. Α.Ε. με το ποσοστό που προβλέπεται από το καταστατικό του Οργανισμού, απαιτείται ΦΕΚ, στο οποίο θα είναι καταχωρημένο το καταστατικό της εταιρείας και θεωρημένο απόσπασμα πρακτικού της τελευταίας Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας ή του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Α.Ε. ή μειώθηκαν οι μετοχές του κάτω του προβλεπόμενου ποσοστού. Η θεώρηση του πρακτικού γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
7. Αν ο υποψήφιος συνταξιούχος ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών κ.α., απαιτείται βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος (η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).

8. Για τη διακοπή του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α) Συμβόλαιο πώλησης του ΔΧ αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλίου μεταβολών, εάν η μεταβίβαση έγινε στο υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.
β) Επαγγελματική άδεια οδηγού αυτοκινήτου, άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και άδεια οδήγησης τρικύκλου, εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση αφαιρέσεως της άδειας, υποβάλλεται η σχετική απόφαση της οικείας αρχής που βεβαιώνει την αφαίρεση.
Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, από την οποία να προκύπτει η παρακράτηση ή η έκδοση νέας άδειας.
Σε περίπτωση μετατροπής της επαγγελματικής άδειας σε ερασιτεχνική ή εάν έχει τεθεί ειδική επισήμανση από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών ότι «δεν ισχύει για επαγγελματική οδήγηση» υποβάλλεται φωτοτυπία αυτής.
γ) Ανάκληση άδειας λειτουργίας Σχολής οδηγών (όταν υπάρχει σχολή), από την υπηρεσία που την εξέδωσε.
9. Αντίγραφο συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα, στην περίπτωση των διπλοσυνταξιούχων σύμφωνα με το ν.2084/1992 (εντάσσεται στη διαδικασία της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών).

10. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και επί εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου απαιτείται βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της.
11. Εφόσον πρόκειται για συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων, αδελφών αναπήρων και νέων ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται λόγω ανηλικότητας ή ανικανότητας των τέκνων απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών) ή πιστοποιητικό σπουδών για σπουδάζοντα τέκνα (εντάσσεται στη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών με συναίνεση του πολίτη).
Επειδή η σύνταξη με τις διατάξεις των Νέων ασφαλισμένων αλλά και με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ προσαυξάνεται με οικογενειακά επιδόματα, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές προσκομίζεται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και πιστοποιητικό σπουδών.
12.Σε περίπτωση που ζητείται αναγνώριση πλασματικών χρόνων υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για απονομή σύνταξης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
13.Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για σύνταξη Γήρατος άνευ διακοπής του επαγγέλματος υποβάλλεται μόνο η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Μετά την διακοπή του επαγγέλματος υποβάλλονται τα λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ