στις και έρχονται με βάση σχετική εγκύκλιο του .

Συγκεκριμένα ως δεύτερη σύνταξη θα υπολογίζεται η χορηγία που λαμβάνουν Νομάρχες ή Πρόεδροι Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και η σύνταξη (κύρια και επικουρική) που εισπράττουν οι βουλευτές από το Δημόσιο,

Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιοι λειτουργοί θα μπουν στο φάσμα των μειώσεων που προβλέπεται για τους διπλοσυνταξιούχους, σύμφωνα με το ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων που απεστάλη στα ταμεία.

Για παράδειγμα ένας βουλευτής – μηχανικός που παίρνει σύνταξη από το δημόσιο και το ΤΣΜΕΔΕ θα υποστεί τον «κόφτη» των 3000 ευρώ που ισχύει για τις πολλαπλές συντάξεις ενώ η εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ θα υπολογίζεται στο άθροισμα των συντάξεων είτε πρόκειται για κύριες είτε για επικουρικές.

Δείτε την ανακοίνωση του ΙΚΑ σχετικά με τις συντάξεις Οκτωβρίου.

Η διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ βάσει του εγγράφου ,επισημαίνει ότι η χορηγία γενικά εξομοιώνεται με σύνταξη, όπως έχει γίνει δεκτό και με τις αριθ. 826/2011 και 1760/2010 αποφάσεις Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με τις διατάξεις δε του άρθ. 2 του ν.δ. 99/1974 ορίζεται ρητά ότι οι βουλευτές δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο και ως τέτοια αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις ως άνω χορηγίες / βουλευτικές συντάξεις από το Δημόσιο, εμπίπτουν στις διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί διπλοσυνταξιούχων και στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης (εγκύκλιο 52/13) και ως προς τις αυξημένες χρονικές ή /και ηλικιακές προϋποθέσεις καθώς και στη μη χορήγηση του κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Οι εκκρεμείς κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος αιτήσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, θα πρέπει να κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επίσης, από την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να διακοπεί η τυχόν χορήγηση κατωτάτου ορίου σύνταξης στα ανωτέρω πρόσωπα.