Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλα όσα σάς ενδιαφέρουν σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του  (www.asep.gr) πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησή σας. Υπενθυμίζεται ότι η νέα προκήρυξη αφορά στην επιλογή 9 μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του (Πουλίου 6, Αθήνα).

 Όπως έγινε γνωστοί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π. > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα >Έντυπο Ε.Ε.

Προθεσμία και αποστολή δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αίτηση για την Πρόσκληση 4Ε/2017

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα asep.gr