ΑΣΕΠ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που θα αφορά 35.000 ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

: Οι προσλήψεις των μακροχρόνια θα γίνουν εντός του 2020 σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών).

Στόχος του υπουργείου εργασίας είναι η αναμόρφωση των νέων προγραμμάτων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα καθώς η οκτάμηνη απασχόληση να συνδυαστεί με εξειδικευμένη και πιστοποιημένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε αντικείμενα που έχουν ζήτηση από την τοπική αγορά εργασίας, ώστε οι μακροχρόνια άνεργοι που θα βγουν από τη νέα κοινωφελή εργασία να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ομαλής επανένταξης στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα, αναφέρει το businessnews.gr.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα εργαστούν οι ωφελούμενοι καθορίζονται από τους 122 φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες τους . Οι επιλεγέντες θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών με ημερήσια αμοιβή 21,84 ευρώ και μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Η απασχόληση των ωφελουμένων δεν θα καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων, θα πραγματοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των Δήμων και Φορέων που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως πχ. τη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr οι θέσεις που θα προκηρυχθούν από τον θα αντιστοιχούν σε πάνω από 70 ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο θα έχουν οι ειδικότητες κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων κλπ). Βασικές ειδικότητες αναμένεται να είναι :

Διοικητικό και οικονομικό προσωπικό
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί λειτουργοί
Νοσηλευτές
Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
Βρεφονηπιοκόμοι
Ηλεκτρολόγοι
Υδραυλικοί
Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας
Βοηθητικό προσωπικό φύλαξης
Οικοδόμοι
Οδηγοί
Κηπουροί
Γενικών καθηκόντων.

ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΕΠ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης των Επιβλεπόντων Φορέων κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

1.Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεσαι για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2.Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3.Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4.Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5.Ηλικία.

6.Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7.Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

9.Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΑΕΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΕΠ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Θέσεις ΑΣΕΠ

Οι προκηρύξεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που, πιθανότατα, θα συντμηθούν σε μία θα είναι το επόμενο «χτύπημα» του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Η Ανεξάρτητη Αρχή θα έστελνε σήμερα (2/12), όπως και συνέβη, την προκήρυξη των 317 μονίμων για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, αναφέρει το workenter.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ίδιων πηγών, τα δεδομένα για την προκήρυξη του υπ. Γεωργίας έχουν ως εξής:

Η επεξεργασία του διαγωνισμού των 167 μονίμων στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά του ΑΣΕΠ
Απομένει η οριστική απόφαση να προστεθούν σε αυτόν και οι 20 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Περί τις 10 Δεκεμβρίου το οριστικό κείμενο θα αποσταλεί στο υπουργείο για την τελική συμφωνία
Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα η προκήρυξη θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο

Σημειώστε ακόμη:

Οι 167 θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Οι 20 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν υπαλλήλους των κατηγιρών ΠΕ και ΤΕ