Στην επαναγορά ιδίων μετοχών αξίας 1,14 εκατ. ευρώ προέβη ο ΟΤΕ. Ο οργανισμός κατέχει πλέον μερίδιο 1,96% του συνόλου των μετοχών όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, που εξέδωσε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 31/10/2018, αγόρασε 116.163 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €9,8160 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €1.140.260,65 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.607.034 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,960% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/4/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8/3/2016 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παρ. 4.1.3.14)».