Αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων τόσο σε επίπεδο γ’ τριμήνου όσο και σε επίπεδο 9μήνου ανακοίνωσε ο όμιλος της , ο οποίος κατέγραψε το όγδοο συνεχόμενο 3μηνο μείωσης υπολοίπων NPEs/NPLs.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα €294 εκατ., έναντι €242 εκατ. το 3ο 3μηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €288 εκατ. έναντι €230 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%. Στο 9μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα €844 εκατ., και στην Ελλάδα κατά 19% στα €822 εκατ. (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά €19 εκατ. στο 9μηνο, το οποίο οφείλεται στη ζημία €19 εκατ. το 3ο 3μηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους €9 εκατ. στο 9μηνο, που εμπεριέχει ζημία €11εκατ. το 3ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το 9μηνο 2017 ζημίες €68 εκατ.

Αποτελέσματα

Βασικές γραμμές εσόδων: Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €558 εκατ. το 3ο 3μηνο, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2ο 3μηνο (€518 εκατ.) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι. Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.593 εκατ., αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.476εκατ. στο 9μηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.

Καθαρά έσοδα τόκων & καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM): Τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν τα €431 εκατ. το 3ο 3μηνο, ελαφρά χαμηλότερα έναντι του 2ου 3μήνου (€436 εκατ.), με τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να έχει αντισταθμιστεί από τη μείωση ενεργητικού. Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε: τo κόστος τους έπεσε στις 78 μ.β. κατά το 3ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο τελευταίο 3μηνο του 2016, ενώ και η μειούμενη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου σταθεροποιήθηκε το 3ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β., με την Ελλάδα να καταγράφει ουσιαστική βελτίωση (274 μ.β. το 3ο 3μηνο από 271 μ.β. το 2ο 3μηνο).

Διαβάστε επίσης:   Properties4sale Gr: Tρίτη ηλεκτρονική δημοπρασία ακινήτων από την Τράπεζα Πειραιώς

Καθαρά έσοδα προμηθειών: Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 54% σε τριμηνιαία βάση το 3ο 3μηνο στα €127 εκατ.,και στα €289 εκατ. στο 9μηνο, (+24%σε ετήσια βάση). Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €267 εκατ. στο 9μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 26%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από κάρτες, ενώ έσοδα προμηθειών €35 εκατ.απόανανέωση συνεργασίας στο bankassurance καταγράφηκαν στο 3ο 3μηνο. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 3ο 3μηνο στις 80 μ.β. από τις 51 μ.β. το 2ο 3μηνο, με την Ελλάδα στις 81 μ.β. το 3ο 3μηνο από 50μ.β. το 2ο 3μηνο.

Λειτουργικό κόστος: Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €288 εκατ., μειωμένο κατά 4% έναντι του 3ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%. Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Κατά το 9μηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα).Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 9μηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το 3ο 3μηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκε στο 48% στο 9μηνο (47% το 3ο 3μηνο) από 54% στο 9μηνο πέρυσι.

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων: Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα €294 εκατ., έναντι €242 εκατ. το 3ο 3μηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €288εκατ. έναντι €230 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%. Στο 9μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα €844 εκατ., και στην Ελλάδα κατά 19% στα €822 εκατ. (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους €77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

Προβλέψεις δανείων: Οι προβλέψεις δανείων το 3ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €312 εκατ. έναντι €259 εκατ. το 2ο 3μηνο, με τον δείκτη κάλυψης NPEστο 46% (45% το 2ο 3μηνο), και τον δείκτη κάλυψης NPLνα αυξάνεται στο 70% (68% το 2ο3μηνο), ενώ αν περιληφθούν τα ενέχυρα οι δείκτες κάλυψης ΝPE και NPLανήλθαν σε 95% και 112% αντίστοιχα. Το κόστος προβλέψεων του Ομίλου ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 273 μ.β. στο 3ο 3μηνο και στις 242 μ.β. στο 9μηνο.