Στα ειδοποιητήρια που θα αναρτηθούν στα τέλη Φεβρουαρίου θα δουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Η μείωση των εισφορών ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2019 και όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με τις νέες διατάξεις, διατηρούνται:

– Το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα (ΚΦΑ) προηγούμενου έτους ως βάση υπολογισμού των εισφορών.

– Η διαδικασία υπολογισμού και εισφοροδότησης.

– Η διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών ως αποτέλεσμα της σχέσης καταβλητέων και καταβληθεισών εισφορών και θεσπίζεται μείωση στο ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών.

Σύμφωνα με τις αλλαγές:

1. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μειώνεται από 20% σε 13,33%.

2. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν οι αγρότες μειώνεται και διαμορφώνεται μεταβατικά για τα έτη 2019 έως 2022 ως εξής:

– Για το έτος 2019 από 18% σε 12%.

– Για το έτος 2020 από 19% σε 12,67%.

– Για το έτος 2021 από 19,5% σε 13%.

– Για το έτος 2022 από 20% σε 13,33%.

3. Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς κλάδου σύνταξης που καταβάλλουν ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, μειώνεται και διαμορφώνεται σε ποσοστό 13,33% σε όλη τη διάρκεια της πενταετίας από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση (αντί του 14% για τα 2 πρώτα έτη και 17% για τα επόμενα 3 έτη).

Για τους ασφαλισμένους αυτούς, εφόσον η μηνιαία εισφορά υπολείπεται της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών άνω των πέντε ετών ασφάλισης, το ποσό της διαφοράς παραμένει ως ασφαλιστική οφειλή.

4. Σε ισχύ παραμένουν οι διατάξεις που αφορούν τους αμειβόμενους με μπλοκάκι (παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016). Ως εκ τούτου τα πρόσωπα που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016.

Η υπολογιζόμενη κατά τα παραπάνω μηνιαία εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών δεν μπορεί να υπολείπεται της ελάχιστης καθορισθείσας με τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

Ελάχιστες εισφορές

Ειδικότερα οι ελάχιστες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

Μοναδική ασφάλιση

– Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 117,22 ευρώ (586,08 Χ 20%).

– Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης αγροτών, ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ, δεν μπορεί να υπολείπεται – για το έτος 2019 – του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26 Χ 18%).

Η περαιτέρω κλιμάκωση έως την ολοκλήρωση του ποσοστού 20% διαμορφώνεται, κατ’ έτος, ως εξής:

– Από 1/1/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19%.

– Από 1/1/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5%.

– Από 1/1/2022 και εντεύθεν σε ποσοστό 20%.

– Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ και αυτοαπασχολούμενων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, προερχόμενοι από τον πρώην ΟΑΕΕ, κατά την πρώτη πενταετία από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 13,33 % επί του ποσού που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 54,69 ευρώ (410,26 Χ 13,33%).

Παράλληλη ασφάλιση

– Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης με α) άσκηση πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων και β) άσκηση μισθωτής και μη μισθωτής δραστηριότητας, η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ασφάλισης και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 117,22 ευρώ (586,08 Χ 20%).

– Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ), η ελάχιστη μηνιαία εισφορά κλάδου σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται – για το έτος 2019 – του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και διαμορφώνεται, έως 31/1/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26 Χ 18%) (σχετικά με το εισφοροδοτηθέν αγροτικό εισόδημα θα ακολουθήσει οδηγία).

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται πως έχουν πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, οι απαραίτητες προσαρμογές στο μηχανογραφικό σύστημα, οι οποίες υποστηρίζουν τους νέους κανόνες υπολογισμού των εισφορών. Συγκεκριμένα:

– Για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού εισφορών έτους 2019 αρχικά, και έως την εκκαθάρισή τους, έχει ληφθεί υπόψη το ΚΦΑ του έτους 2017 ή του πιο πρόσφατου εκκαθαρισμένου έτους και το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνονται οι εισφορές όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από τη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

– Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2019 και εφεξής ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται το 100% του ΚΦΑ προηγούμενου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες εισφορές (σχετ. το άρθρο 58 του Ν. 4472/2017).

– Οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές αθροίζονται στις αντίστοιχες πηγές εισοδήματος (επιχειρηματική ή αγροτική) για τις περαιτέρω διαδικασίες υπολογισμού εισφορών, αναφέρει το tanea.gr.