ΟΕΚ: Διευκρινήσεις δίνονται για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

Στις περιπτώσεις Β και Γ του Δεύτερου Κεφαλαίου η προθεσμία υποβολής της αίτησης ένταξης στην παρούσα λήγει την 25.4.2019, με δυνατότητα παράτασης ενός εξαμήνου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ

Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α του Δεύτερου Κεφαλαίου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και το χρόνο έκδοσης του Οριστικού Τίτλου Παραχώρησης Κυριότητας. Για δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει αίτημα για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, παρέχεται η δυνατότητα, εντός εξαμήνου από την παραλαβή του τίτλου, υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος υπαγωγής σ΄ αυτήν.